Phần mềm quản lý tài sản

Phần mềm quản lý tài sản

  Các tính năng

  - Quản lý DM tài sản

  - Quản lý nhập xuất

  - In tem

  - Quản lý điều chuyển

  - Quản lý kiểm kê: kiểm kê bằng máy đọc barcode.

  - Quản lý điều chuyển khoa phòng.

  - Quản lý bảo trì sữa chữa